Floor 28

Floor 28Diện tích tim tường: 59.65 m2
Built-up Area: 59.65 sqm
Diện tích thông thủy: 55.74 m2
Carpet Area: 55.74 sqm


Diện tích tim tường: 102.02 m2
Built-up Area: 102.02 sqm
Diện tích thông thủy: 96.78 m2
Carpet Area: 96.78 sqm

The Aspen Floor 27 -28th: Duplex Unit 

Diện tích tim tường căn Duplex tầng 27-28: 247.98 m2
Built-up Area of 27-28th Duplex Unit: 247.98 sqm
Diện tích thông thủy căn Duplex tầng 27-28: 228.50 m2
Carpet Area of 27-28th Duplex Unit: 228.50 sqm


Diện tích tim tường: 98.23 m2
Built-up Area: 98.23 sqm
Diện tích thông thủy: 92.38 m2
Carpet Area: 92.38 sqm


Diện tích tim tường: 121.68 m2
Built-up Area: 121.68 sqm
Diện tích thông thủy: 114.94 m2
Carpet Area: 114.94 sqm


Diện tích tim tường: 90.05 m2
Built-up Area: 90.05 sqm
Diện tích thông thủy: 85.2 m2
Carpet Area: 85.2 sqm