Floor 32

Floor 32Diện tích tim tường: 59.65 m2
Built-up Area: 59.65 sqm
Diện tích thông thủy: 55.74 m2
Carpet Area: 55.74 sqm


Diện tích tim tường: 102.02 m2
Built-up Area: 102.02 sqm
Diện tích thông thủy: 96.78 m2
Carpet Area: 96.78 sqm


Diện tích tim tường: 148.28 m2
Built-up Area: 148.28 sqm
Diện tích thông thủy: 135.1 m2
Carpet Area: 135.1 sqm


Diện tích tim tường: 98.23 m2
Built-up Area: 98.23 sqm
Diện tích thông thủy: 92.38 m2
Carpet Area: 92.38 sqm

The Aspen Floor 31 – 32th: Duplex Unit 

Diện tích tim tường căn Duplex tầng 31 – 32: 217.80 m2
Built-up Area of 31-32th Duplex Unit: 217.80 sqm
Diện tích thông thủy căn Duplex tầng 31-32: 201.26 m2
Carpet Area of 31-32th Duplex Unit: 201.26 sqm


Diện tích tim tường: 90.05 m2
Built-up Area: 90.05 sqm
Diện tích thông thủy: 85.2 m2
Carpet Area: 85.2 sqm