M-Floor 14

M-Floor 14Diện tích tim tường: 57.65 m2
Built-up Area: 57.65 sqm
Diện tích thông thủy: 53.88 m2
Carpet Area: 53.88 sqm


Diện tích tim tường: 90.95 m2
Built-up Area: 90.95 sqm
Diện tích thông thủy: 85.45 m2
Carpet Area: 85.45 sqm


Diện tích tim tường: 74.28 m2
Built-up Area: 74.28 sqm
Diện tích thông thủy: 70.18 m2
Carpet Area: 70.18 sqm


Diện tích tim tường: 57.34 m2
Built-up Area: 57.34 sqm
Diện tích thông thủy: 53.9 m2
Carpet Area: 53.9 sqm


Diện tích tim tường: 49.01 m2
Built-up Area: 49.01 sqm
Diện tích thông thủy: 45.25 m2
Carpet Area: 45.25 sqm


Diện tích tim tường: 49.01 m2
Built-up Area: 49.01 sqm
Diện tích thông thủy: 45.25 m2
Carpet Area: 45.25 sqm


Diện tích tim tường: 142.13 m2
Built-up Area: 142.13 sqm
Diện tích thông thủy: 133.38 m2
Carpet Area: 133.38 sqm


Diện tích tim tường: 98.87 m2
Built-up Area: 98.87 sqm
Diện tích thông thủy: 93.62 m2
Carpet Area: 93.62 sqm