M-Floor 29

M-Floor 29Diện tích tim tường: 57.9 m2
Built-up Area: 57.9 sqm
Diện tích thông thủy: 54.36 m2
Carpet Area: 54.36 sqm


Diện tích tim tường: 91.19 m2
Built-up Area: 91.19 sqm
Diện tích thông thủy: 86.04 m2
Carpet Area: 86.04 sqm


Diện tích tim tường: 132.93 m2
Built-up Area: 132.93 sqm
Diện tích thông thủy: 126.58 m2
Carpet Area: 126.58 sqm


Diện tích tim tường: 49.33 m2
Built-up Area:49.33 sqm
Diện tích thông thủy: 45.68 m2
Carpet Area: 45.68 sqm


Diện tích tim tường: 51.84 m2
Built-up Area: 51.84 sqm
Diện tích thông thủy: 48.09 m2
Carpet Area: 48.09 sqm

Duplex Unit 29-30th – The Madison Gateway Thao Dien

Diện tích tim tường căn Duplex tầng 29-30: 246.2 m2
Built-up Area of 29-30th Duplex Unit: 246.2 sqm
Diện tích thông thủy căn Duplex tầng 29-30: 227.89 m2
Carpet Area of 29-30th Duplex Unit: 227.89 sqm


Diện tích tim tường: 99.35 m2
Built-up Area: 99.35 sqm
Diện tích thông thủy: 94.38 m2
Carpet Area: 94.38 sqm