M-Floor 5

M-Floor 5Diện tích tim tường: 57.17 m2
Built-up Area: 53.4 sqm
Diện tích thông thủy: 57.17 m2
Carpet Area: 53.4 sqm


Diện tích tim tường: 90.95 m2
Built-up Area: 90.95 sqm
Diện tích thông thủy: 85.12m2
Carpet Area: 85.12 sqm


Diện tích tim tường: 132.84 m2
Built-up Area: 132.84 sqm
Diện tích thông thủy: 124.77 m2
Carpet Area: 124.77 sqm


Diện tích tim tường: 100.98 m2
Built-up Area: 100.98 sqm
Diện tích thông thủy: 94.96 m2
Carpet Area: 94.96 sqm


Diện tích tim tường: 142.1 m2
Built-up Area: 142.1 sqm
Diện tích thông thủy: 132.22 m2
Carpet Area: 132.22 sqm


Diện tích tim tường: 93.38 m2
Built-up Area: 93.38 sqm
Diện tích thông thủy: 92.91 m2
Carpet Area: 92.91 sqm