Floor 10

Floor 10


Diện tích tim tường: 58.2 m2
Built-up Area: 58.2 sqm
Diện tích thông thủy: 54.12 m2
Carpet Area: 54.12 sqm

Diện tích tim tường: 49.73 m2
Built-up Area: 49.73 sqm
Diện tích thông thủy: 44.81 m2
Carpet Area: 44.81 sqm

Diện tích tim tường: 52.13 m2
Built-up Area: 52.13 sqm
Diện tích thông thủy: 48.05 m2
Carpet Area: 48.05 sqm

Diện tích tim tường: 143.28 m2
Built-up Area: 143.28 sqm
Diện tích thông thủy: 132.6 m2
Carpet Area: 132.6 sqm

Diện tích tim tường: 97.34 m2
Built-up Area: 97.34 sqm
Diện tích thông thủy: 90.64 m2
Carpet Area: 90.64 sqm

Diện tích tim tường: 121.28 m2
Built-up Area: 121.28 sqm
Diện tích thông thủy: 113.29 m2
Carpet Area: 113.29 sqm

Diện tích tim tường: 89.07 m2
Built-up Area: 89.07 sqm
Diện tích thông thủy: 83.7 m2
Carpet Area: 83.7 sqm