Floor 17

Floor 17Diện tích tim tường: 58.68 m2
Built-up Area: 58.68 sqm
Diện tích thông thủy: 54.77 m2
Carpet Area: 54.77 sqm


Diện tích tim tường: 49.74 m2
Built-up Area: 49.74 sqm
Diện tích thông thủy: 45.37 m2
Carpet Area: 48.37 sqm


Diện tích tim tường: 52.13 m2
Built-up Area: 52.13 sqm
Diện tích thông thủy: 48.22 m2
Carpet Area: 48.22 sqm


Diện tích tim tường: 143.28 m2
Built-up Area: 143.28 sqm
Diện tích thông thủy: 133.73 m2
Carpet Area: 133.73 sqm


Diện tích tim tường: 97.78 m2
Built-up Area: 97.78 sqm
Diện tích thông thủy: 91.52 m2
Carpet Area: 91.52 sqm


Diện tích tim tường: 121.49 m2
Built-up Area: 121.49 sqm
Diện tích thông thủy: 114.13 m2
Carpet Area: 114.13 sqm


Diện tích tim tường: 89.56 m2
Built-up Area: 89.56 sqm
Diện tích thông thủy: 84.6 m2
Carpet Area: 84.6 sqm