Floor 23

Floor 23Diện tích tim tường: 59.65 m2
Built-up Area: 59.65 sqm
Diện tích thông thủy: 55.74 m2
Carpet Area: 55.74 sqm


Diện tích tim tường: 102.02 m2
Built-up Area: 102.02 sqm
Diện tích thông thủy: 96.78 m2
Carpet Area: 96.78 sqm


Diện tích tim tường: 148.28 m2
Built-up Area: 148.28 sqm
Diện tích thông thủy: 135.1 m2
Carpet Area: 135.1 sqm


Diện tích tim tường: 98.23 m2
Built-up Area: 98.23 sqm
Diện tích thông thủy: 92.38 m2
Carpet Area: 92.38 sqm


Diện tích tim tường: 121.68 m2
Built-up Area: 121.68 sqm
Diện tích thông thủy: 114.94 m2
Carpet Area: 114.94 sqm


Diện tích tim tường: 90.05 m2
Built-up Area: 90.05 sqm
Diện tích thông thủy: 85.2 m2
Carpet Area: 85.2 sqm