Floor 36

Floor 36Diện tích tim tường: 60.47 m2
Built-up Area: 60.47 sqm
Diện tích thông thủy: 56.67 m2
Carpet Area: 56.67 sqm


Diện tích tim tường: 101.69 m2
Built-up Area: 101.69 sqm
Diện tích thông thủy: 98.63 m2
Carpet Area: 98.63 sqm

The Aspen Floor 35 – 36th: Duplex Unit 

Diện tích tim tường căn Duplex tầng 35-36: 247.98 m2
Built-up Area of 35-36th Duplex Unit: 247.98 sqm
Diện tích thông thủy căn Duplex tầng 35-36: 228.50 m2
Carpet Area of 35-36th Duplex Unit: 228.50 sqm


Diện tích tim tường: 99.08 m2
Built-up Area: 99.08 sqm
Diện tích thông thủy: 93.2 m2
Carpet Area: 93.2 sqm


Diện tích tim tường: 122.05 m2
Built-up Area: 122.05 sqm
Diện tích thông thủy: 115.22 m2
Carpet Area: 115.22 sqm


Diện tích tim tường: 90.53 m2
Built-up Area: 90.53 sqm
Diện tích thông thủy: 85.68 m2
Carpet Area: 85.68 sqm