Floor 38

Floor 38Diện tích tim tường: 60.47 m2
Built-up Area: 60.47 sqm
Diện tích thông thủy: 56.67 m2
Carpet Area: 56.67 sqm


Diện tích tim tường: 101.69 m2
Built-up Area: 101.69 sqm
Diện tích thông thủy: 98.63 m2
Carpet Area: 98.63 sqm


Diện tích tim tường: 143.28 m2
Built-up Area: 143.28 sqm
Diện tích thông thủy: 136.03 m2
Carpet Area: 136.03 sqm


Diện tích tim tường: 99.08 m2
Built-up Area: 99.08 sqm
Diện tích thông thủy: 93.2 m2
Carpet Area: 93.2 sqm


Diện tích tim tường: 122.05 m2
Built-up Area: 122.05 sqm
Diện tích thông thủy: 115.22 m2
Carpet Area: 115.22 sqm


Diện tích tim tường: 90.53 m2
Built-up Area: 90.53 sqm
Diện tích thông thủy: 85.68 m2
Carpet Area: 85.68 sqm