Floor 5

Floor 5


Diện tích tim tường: 58.2 m2
Built-up Area:  58.2sqm
Diện tích thông thủy: 54.12 m2
Carpet Area: 54.12 sqm

Diện tích tim tường: 49.73 m2
Built-up Area: 49.73 sqm
Diện tích thông thủy: 44.81 m2
Carpet Area: 44.81 sqm

A05.03
Diện tích tim tường: 52.13 m2
Built-up Area: 52.13 sqm
Diện tích thông thủy: 48.5 m2
Carpet Area: 48.5 sqm