M-Floor 10

M-Floor 10Diện tích tim tường: 57.17 m2
Built-up Area: 53.4 sqm
Diện tích thông thủy: 57.17 m2
Carpet Area: 53.4 sqm


Diện tích tim tường: 90.95 m2
Built-up Area: 90.95 sqm
Diện tích thông thủy: 85.12m2
Carpet Area: 85.12 sqm


Diện tích tim tường: 74.25 m2
Built-up Area: 74.25 sqm
Diện tích thông thủy: 69.63 m2
Carpet Area: 69.63 sqm


Diện tích tim tường: 57.34 m2
Built-up Area: 57.34 sqm
Diện tích thông thủy: 53.75 m2
Carpet Area: 53.75 sqm


Diện tích tim tường: 100.98 m2
Built-up Area: 100.98 sqm
Diện tích thông thủy: 94.96 m2
Carpet Area: 94.96 sqm


Diện tích tim tường: 142.1 m2
Built-up Area: 142.1 sqm
Diện tích thông thủy: 132.22 m2
Carpet Area: 132.22 sqm


Diện tích tim tường: 98.38 m2
Built-up Area: 98.38 sqm
Diện tích thông thủy: 92.91 m2
Carpet Area: 92.91 sqm