M-Floor 17

M-Floor 17Diện tích tim tường: 57.65 m2
Built-up Area: 57.65 sqm
Diện tích thông thủy: 53.88 m2
Carpet Area: 53.88 sqm


Diện tích tim tường: 90.95 m2
Built-up Area: 90.95 sqm
Diện tích thông thủy: 85.45 m2
Carpet Area: 85.45 sqm

Duplex Unit 16-17th – The Madison Gateway Thao Dien

Diện tích tim tường căn Duplex tầng 16-17: 239.27  m2
Built-up Area of 16-17th Duplex Unit: 239.27 sqm
Diện tích thông thủy căn Duplex tầng 16-17: 220.72 m2
Carpet Area of 16-17th Duplex Unit: 220.72 sqm


Diện tích tim tường: 101.34 m2
Built-up Area: 101.34 sqm
Diện tích thông thủy: 95.75 m2
Carpet Area: 95.75 sqm


Diện tích tim tường: 142.13 m2
Built-up Area: 142.13 sqm
Diện tích thông thủy: 133.38 m2
Carpet Area: 133.38 sqm


Diện tích tim tường: 98.87 m2
Built-up Area: 98.87 sqm
Diện tích thông thủy: 93.62 m2
Carpet Area: 93.62 sqm