M-Floor 21

M-Floor 21Diện tích tim tường: 57.65 m2
Built-up Area: 57.65 sqm
Diện tích thông thủy: 53.88 m2
Carpet Area: 53.88 sqm


Diện tích tim tường: 90.95 m2
Built-up Area: 90.95 sqm
Diện tích thông thủy: 85.45 m2
Carpet Area: 85.45 sqm


Diện tích tim tường: 74.28 m2
Built-up Area: 74.28 sqm
Diện tích thông thủy: 70.18 m2
Carpet Area: 70.18 sqm


Diện tích tim tường: 57.34 m2
Built-up Area: 57.34 sqm
Diện tích thông thủy: 53.9 m2
Carpet Area: 53.9 sqm


Diện tích tim tường: 101.34 m2
Built-up Area: 101.34 sqm
Diện tích thông thủy: 95.75 m2
Carpet Area: 95.75 sqm

Duplex Unit 21-22th – The Madison Gateway Thao Dien

duplex unit gateway thao dien

Diện tích tim tường căn Duplex tầng 21-22: 246.08 m2
Built-up Area of 21-22th Duplex Unit: 246.08 sqm
Diện tích thông thủy căn Duplex tầng 21-22: 226.21 m2
Carpet Area of 21-22th Duplex Unit: 226.21 sqm


Diện tích tim tường: 98.87 m2
Built-up Area: 98.87 sqm
Diện tích thông thủy: 93.62 m2
Carpet Area: 93.62 sqm