M-Floor 23

M-Floor 23Diện tích tim tường: 57.9 m2
Built-up Area: 57.9 sqm
Diện tích thông thủy: 54.36 m2
Carpet Area: 54.36 sqm


Diện tích tim tường: 91.19 m2
Built-up Area: 91.19 sqm
Diện tích thông thủy: 86.04 m2
Carpet Area: 86.04 sqm


Diện tích tim tường: 74.35 m2
Built-up Area: 74.35 sqm
Diện tích thông thủy: 70.53 m2
Carpet Area: 70.53 sqm


Diện tích tim tường: 57.42 m2
Built-up Area: 57.42 sqm
Diện tích thông thủy: 53.9 m2
Carpet Area: 53.9 sqm


Diện tích tim tường: 101.41 m2
Built-up Area: 101.41 sqm
Diện tích thông thủy: 96.77 m2
Carpet Area: 96.77 sqm


Diện tích tim tường: 142.16 m2
Built-up Area: 142.16 sqm
Diện tích thông thủy: 133.9 m2
Carpet Area: 133.9 sqm


Diện tích tim tường: 99.35 m2
Built-up Area: 99.35 sqm
Diện tích thông thủy: 94.38 m2
Carpet Area: 94.38 sqm