M-Floor 26

M-Floor 26Diện tích tim tường: 57.9 m2
Built-up Area: 57.9 sqm
Diện tích thông thủy: 54.36 m2
Carpet Area: 54.36 sqm


Diện tích tim tường: 91.19 m2
Built-up Area: 91.19 sqm
Diện tích thông thủy: 86.04 m2
Carpet Area: 86.04 sqm

Duplex Unit 25-26th – The Madison Gateway Thao Dien

Diện tích tim tường căn Duplex tầng 25-26: 239.27 m2
Built-up Area of 25-26th Duplex Unit: 239.27 sqm
Diện tích thông thủy căn Duplex tầng 25-26: 221.4 m2
Carpet Area of 25-26th Duplex Unit: 221.4 sqm


Diện tích tim tường: 49.33 m2
Built-up Area: 49.33 sqm
Diện tích thông thủy: 45.68 m2
Carpet Area: 45.68 sqm


Diện tích tim tường: 51.84 m2
Built-up Area: 51.84 sqm
Diện tích thông thủy: 48.09 m2
Carpet Area: 48.09 sqm


Diện tích tim tường: 142.16 m2
Built-up Area: 142.16 sqm
Diện tích thông thủy: 133.9 m2
Carpet Area: 133.9 sqm


Diện tích tim tường: 99.35 m2
Built-up Area: 99.35 sqm
Diện tích thông thủy: 94.38 m2
Carpet Area: 94.38 sqm