M-Floor 31

M-Floor 31Diện tích tim tường: 57.9 m2
Built-up Area: 57.9 sqm
Diện tích thông thủy: 54.36 m2
Carpet Area: 54.36 sqm


Diện tích tim tường: 91.19 m2
Built-up Area: 91.19 sqm
Diện tích thông thủy: 86.04 m2
Carpet Area: 86.04 sqm


Diện tích tim tường: 132.93 m2
Built-up Area: 132.93 sqm
Diện tích thông thủy: 126.58 m2
Carpet Area: 126.58 sqm


Diện tích tim tường: 99.23 m2
Built-up Area: 99.23 sqm
Diện tích thông thủy: 93.21 m2
Carpet Area: 93.21 sqm


Diện tích tim tường: 142.16 m2
Built-up Area: 142.16 sqm
Diện tích thông thủy: 133.9 m2
Carpet Area: 133.9 sqm


Diện tích tim tường: 99.35 m2
Built-up Area: 99.35 sqm
Diện tích thông thủy: 94.38 m2
Carpet Area: 94.38 sqm