Residential Apartment Layout – Masteri An Phu – RIO Tower – Floor 3A

Residential Apartment Layout – Masteri An Phu – RIO Tower – Floor 3A


Floor 3A


Diện tích tim tường: 55.90 m2
Built-up Area: 55.90 sqm
Diện tích thông thuy: 48.50 m2
Carpet Area: 48.50 sqm


Diện tích tim tường: 48.30 m2
Built-up Area: 48.30 sqm
Diện tích thông thuy: 43.60 m2
Carpet Area: 43.60 sqm


Diện tích tim tường: 69.70 m2
Built-up Area: 69.70 sqm
Diện tích thông thuy: 62.90 m2
Carpet Area: 62.90 sqm

Diện tích tim tường: 69.70 m2
Built-up Area: 69.70 sqm
Diện tích thông thuy: 62.60 m2
Carpet Area: 62.60 sqm


Diện tích tim tường: 46.70 m2
Built-up Area: 46.70 sqm
Diện tích thông thuy: 41.70 m2
Carpet Area: 41.70 sqm


Diện tích tim tường: 52.90 m2
Built-up Area: 52.90 sqm
Diện tích thông thuy: 46.8 m2
Carpet Area: 46.8 sqm


Diện tích tim tường: 70.30 m2
Built-up Area: 70.30 sqm
Diện tích thông thuy: 65.30 m2
Carpet Area: 65.30 sqm


Diện tích tim tường: 69.70 m2
Built-up Area: 69.70 sqm
Diện tích thông thuy: 64 m2
Carpet Area: 64 sqm


Diện tích tim tường: 54.40 m2
Built-up Area: 54.40 sqm
Diện tích thông thuy: 49.60 m2
Carpet Area: 49.60 sqm